Zgłoś roszczenie do Lotniska w Aena Jest to jedno z praw przysługujących wszystkim pasażerom lotniczym w przypadku opóźnienia, odwołania lub uszkodzenia bagażu w trakcie lub po locie. W zależności od rodzaju zdarzenia pasażerowi przysługuje odszkodowanie w postaci odszkodowania finansowego lub innego rodzaju pomocy.

Poniżej znajduje się spis wszystkich punktów, którymi zajmiemy się w tym artykule.

Indeks artykułów

Prawa pasażerów linii lotniczych: jak zgłosić roszczenie do Aeny

Cel i zakres stosowania

Rozporządzenie w sprawie praw pasażerów linii lotniczych ustanawia minimalne prawa do pomocy, jakie będą mieli pasażerowie lotniczy w przypadkach wymienionych poniżej: • Odmówiono wejścia na pokład wbrew twojej woli
 • Odwołanie lotu
 • Duże opóźnienia

Należy wziąć pod uwagę, że będzie to dotyczyć tych pasażerów, którzy odlatują z lotniska znajdującego się na terytorium a Państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE).

Dotyczy to również tych, którzy odlatują z portu lotniczego znajdującego się w państwie trzecim, ale kierują się do innego znajdującego się w państwie członkowskim, chyba że już korzystają ze świadczeń lub odszkodowania i pomocy z tego państwa trzeciego. Ma to miejsce tylko w przypadku, gdy linia lotnicza wykonująca dany lot ma pochodzenie wspólnotowe.

Podobnie nie będzie miało zastosowania w następujących przypadkach:

 • Pasażerowie podróżujący bezpłatnie lub z biletem po obniżonej cenie, który nie jest bezpośrednio ani pośrednio dostępny dla ogółu społeczeństwa.
 • Pasażerowie przewożeni stałopłatem o napędzie silnikowym.
 • Pasażerowie, którzy wynajmują podróż łączoną i jest ona odwoływana z powodów innych niż odwołanie lotu.

Rozumie to połączona podróż zestaw usług oferowanych za cenę globalną, ale których świadczenie trwa dłużej niż 24 godziny lub obejmuje nocleg i łączy co najmniej dwa z tych elementów: transport, zakwaterowanie i inne usługi turystyczne, które stanowią ważną część podróży.

Zakazano wejścia na pokład

Zgodnie z definicjami podanymi w Rozporządzenie [WE] 261/2004, jest rozumiane przez przewoźnik lotniczy odpowiedzialny za wykonanie lotu każdy przewoźnik lotniczy wykonujący lub zamierzający wykonać „lot na podstawie umowy z pasażerem lub w imieniu innej osoby, prawnej lub fizycznej, która zawarła umowę z tym pasażerem”.

Zgodnie z tą definicją, gdy przewoźnik o tych cechach przewiduje, że będzie musiał odmówić lotu, musi:

 1. Poproś pasażerów o pojawienie się wolontariusze gotowi zrezygnować z rezerwacji w zamian za określone korzyści, na warunkach uzgodnionych przez przewoźnika z zainteresowanym pasażerem.
 2. Zapewnij wolontariuszom pomoc w postaci zwrotu kosztów lub alternatywnego transportu.
 3. Odmawiaj wejścia na pokład pasażerom wbrew ich woli, jeśli liczba ochotników jest niewystarczająca.
 4. Odszkodowanie dla pasażerów, w przypadku zaistnienia przypadku 3, w formie odszkodowania, zwrotu kosztów lub transportu alternatywnego.

Odwołanie lotów

W przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługuje również odszkodowanie identyczne z odszkodowaniem oferowanym w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, z wyjątkiem przypadku, gdy:

 • Zostaliście przynajmniej poinformowani 14 dni wcześniej lotu.
 • Modyfikacja trasy nastąpiła blisko pierwotnie zaplanowanego czasu.
 • Linia lotnicza może wykazać, że odwołanie jest spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami.

Podobnie należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

 • Przewoźnik zaoferuje pomoc w postaci A) zwrotu kosztu biletu (od 50 do 75%), jeśli lot nie ma już powodu by istnieć zgodnie z planem podróży pasażera lub B) alternatywnego transportu, którym może być lot z powrotem do punktu startowego lub przejazd do miejsca docelowego w porównywalnych warunkach i tak szybko, jak to możliwe.
 • Przewoźnik również zaoferuje pomoc w postaci poczęstunku w zależności od czasu oczekiwania i noclegu w hotelu w przypadku konieczności pozostania na jedną lub więcej nocy lub gdy wymagany jest pobyt dodatkowy do pierwotnie planowanego przez pasażera.
 • Pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR za loty do 1.500 km, 400 EUR za loty wewnątrzwspólnotowe na odległość ponad 1.500 km i loty poza UE na odległość 1.500–3.500 km oraz 600 EUR za loty poza UE.
 • Za każdym razem, gdy pasażerowie lotniczy zostaną poinformowani o odwołaniu, powinni otrzymać wyjaśnienie na temat możliwego alternatywnego środka transportu, z którego mogą skorzystać.

Jednak przewoźnicy lotniczy nie są zobowiązani do wypłaty odszkodowania, jeśli mogą wykazać, że jest to spowodowane odwołaniem nadzwyczajne okoliczności nie można było tego uniknąć nawet przy zastosowaniu wszelkich możliwych środków.

Ponadto linia lotnicza ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazanie pasażerowi informacji o odwołaniu, a także o wyborze momentu, w którym zostanie to ogłoszone, o ile mieści się to w określonych granicach.Duże opóźnienia

W każdej z trzech sytuacji wymienionych poniżej pasażerowie muszą otrzymać pomoc w postaci z jednej strony comida i napoje bezalkoholowe wystarczająco dużo w zależności od czasu oczekiwania i, z drugiej strony, dwóch rozmów telefonicznych, teleksu, faksów lub e-maili:

 • 2 godziny lub więcej w przypadku lotów na odległość do 1.500 km
 • 3 godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 km i wszystkich innych lotów o długości 1.500–3.500 km
 • 4 godziny lub więcej w przypadku wszystkich lotów powyżej 3.500 km poza Unię Europejską

Wspomniana pomoc będzie oferowana w oparciu o terminy ustalone dla każdego odcinka odległości. Jeśli opóźnienie jest ponad 5 godzinJako pasażer masz prawo zrezygnować z kontynuowania podróży, otrzymać zwrot pieniędzy za bilet i wrócić do miejsca docelowego, w którym pierwotnie rozpocząłeś podróż.

Jeśli przyjedziesz do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem, możesz mieć również prawo do odszkodowania identycznego z odszkodowaniem, jakie przysługiwało w przypadku odwołania. Jednak firma będzie zwolniona, o ile wykaże, że opóźnienie jest spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, na które nie ma wpływu.

Osoby o specjalnych potrzebach

Pasażerowie niepełnosprawni lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są uprawnione, zgodnie z prawem UE, do otrzymania pomocy na lotniskach. Podobnie są chronieni przed jakąkolwiek dyskryminacją podczas rezerwacji lub wejścia na pokład.

Z tego powodu przewoźnicy lotniczy odpowiedzialni za wykonanie lotu muszą traktować priorytetowo te osoby i ich osoby towarzyszące lub psy do towarzystwa certyfikaty, a także dzieci podróżujące samotnie.

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lotu lub jakichkolwiek opóźnień, osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i dzieci podróżujące samodzielnie otrzymają:

 • Jedzenie i picie
 • Mieszkanie
 • Transport z lotniska do miejsca zakwaterowania
 • Dostęp do rozmów telefonicznych, teleksu, faksu lub e-maili

Pomoc ta dotyczy wyjazdu, przyjazdu i tranzytu do iz miejsca docelowego. Aby ułatwić skorzystanie z takiej opieki, zaleca się wcześniejsze powiadomienie linii lotniczej o specjalnych potrzebach każdego z nich.

Incydenty z bagażem

Linie lotnicze odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w bagażu w przypadku zniszczenie, utrata, pogorszenie lub opóźnienie dostawy tego samego, jeśli szkoda miała miejsce na pokładzie samolotu lub gdy bagaż był pod opieką linii lotniczej. Dlatego prawo to nie będzie dotyczyło bagażu podręcznego.

Z drugiej strony, jako pasażer, musisz mieć na uwadze, że linie lotnicze nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wyrządzone w bagażu lub wynikające z opóźnienia w jego dostarczeniu, jeśli wszystkie dostępne środki zostały podjęte w celu uniknięcia tych szkód, jeśli było to niemożliwe. zastosować te środki lub jeżeli wynika to z rodzaju bagażu lub jego wady.

W takich przypadkach pasażer musi niezwłocznie udać się do stanowiska linii lotniczej lub jej firmy obsługi naziemnej (agenta obsługa), aby jednocześnie przedstawić odpowiednie zastrzeżenie, wypełniając formularz znany jako Raport o nieprawidłowościach dotyczących bagażu (PIR). Pasażerowie mają następujące terminy na zgłaszanie roszczeń:

 • Awaria: niezwłocznie po stwierdzeniu zepsucia lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania.
 • Opóźnienie: najpóźniej w ciągu 21 dni od dostarczenia bagażu pasażerowi.

Wszelkie roszczenia należy składać na piśmie niezależnie od wypełnienia PIR W przypadku braku odpowiedzi od linii lotniczej lub jej niezadowalającej istnieje możliwość zwrócenia się do sądu w ciągu maksymalnie 2 lat od przybycia samolotu Do ziemi. W przypadku kradzież lub kradzież z każdego bagażu wskazane jest jak najszybsze złożenie skargi na najbliższy posterunek policji.

Ten artykuł został udostępniony 77 razy. Spędziliśmy wiele godzin na zbieraniu tych informacji. Jeśli Ci się podobało, udostępnij, proszę: